İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde Değişiklik 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`ndan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Değişiklik ile; `Önemli bakım ve Onarım` başlığı altında yeni ekleme yapılarak önemli bakım kapsamı açıklandı. Yönetmelik kapsamında; `Patlayıcı Ortamda Kullanılan İş Ekipmanlarına Denetim Zorunluluğu`, `İş Ekipmanlarının Kayıt Altına Alınması `,`İş Ekipmanlarının Akreditasyonu` `Yangın Algılama ve Uyarma Sistemlerinin Periyodik Denetimleri`, konularında değişiklikler ile Elektronik Mühendislerine Denetim Yetkisi getirildi.
 


 Önemli Bakım ve Onarım

MADDE 6/A – (1) İş ekipmanında gerçekleştirilen aşağıdaki iş ve işlemler önemli bakım ve onarım kapsamında değerlendirilir:

a) Kaldırma iletme ekipmanlarında ve iş makinalarında konstrüksiyon, yük kolu ve benzeri kısımlarda, basınçlı ekipmanlarda ise gövde, kapak ve benzeri kısımlarda; kaynak, kesme, taşlama ve benzeri onarım işlemleri ile halat, zincir ve benzeri askı tertibatı dışında değişim faaliyetleri.

b) Elektrik iç tesisleri ve kuvvetli akım tesislerinde bina bölümlerinde yapılacak ana kolon ve/veya kolon kesitinin değişmesi ve benzeri tesis değişiklikleri ya da esasa ilişkin değişiklikler veya her halükarda %20 güç değişikliği yapılması.

c) Diğer tüm tesisatlarda her türlü proje değişikliği gerektiren tadilatlar.

ç) İş ekipmanının ilgili standartlarında belirtilen önemli bakım ve onarımlar.

(2) İş ekipmanına önemli bakım ve onarım yapılması durumunda bu Yönetmelikte belirtilen asgari ilave tedbirler işveren tarafından alınır.

Önemli Bakım ve Onarım maddesi eklenerek elektrik iç tesisleri ve kuvvetli akım tesislerinde kolon hattı değişimi olması veya esaslı değişiklikler veya her halükarda %20 güç değişikliği yapılması durumunda önemli bakım ve onarım kapsamında değerlendirilereği ilave edilmiştir.

Patlayıcı Ortamda Kullanılan İş Ekipmanları‘na Denetim Zorunluluğu

Yönetmelikte ilave edilen bu madde ile, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsaması ve patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılması ve patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsamındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine göre hareket edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İş Ekipmanlarının Kayıt Altına Alınması – Endüstriyel Kimliklendirme

İş ekipmanlarının kayıt altına alınarak takip edilebilmesine dair endüstriyel kimliklendirme zorunluluğu getirmeye, izleme ve takip, bildirim ve elektronik kayıt ile hangi ekipmanların kimliklendirileceğini belirlemeye yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Periyodik Kontrol Yapamayacak

Yönetmelikte yapılan tanımlama uyarınca 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik birimleri periyodik kontrol hizmeti veremeyeceği ayrıca İş ekipmanının bakımını yapan kişilerin de bakımını yaptığı ekipmanın periyodik kontrolünü gerçekleştiremeyeceği belirtilmiştir.

Akreditasyon Zorunluluğu Başlayan İş Ekipmanları

Aşağıda belirtilen iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılır:

a) Kule krenler.

b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).

c) Yürüyen merdivenler.

ç) Asılı erişim donanımları.

Yangın Algılama ve Uyarma Sistemlerinin Periyodik Denetimleri Zorunluluğu Getirildi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-III Elektrik Tesisat kısmında İşyerlerinde bulunan Yangın Algılama ve Uyarma Sistemlerinin yılda bir kez projesinde belirtilen kriterlere ve aynı zamanda CEN/TS 54-14 standardında belirtilen kriterlere göre periyodik olarak  denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Elektronik Mühendislerine Denetim Yetkisi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek-III Elektrik Tesisat kısmında yer alan yeni maddeye göre, 1 kV altı tesisler ile yangın algılama ve uyarma sistemleri için periyodik denetimlerde bulunacak kişiler arasında Elektronik Mühendislerine de yetki verilmiştir.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-1.htm

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......