IEC 60364 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Standardına Genel Bakış

Barış Akdoğan, Ürün Destek Müdürü

Bilindiği üzere, alçak gerilim elektrik tesisatlarının güvenli, etkin ve verimli olarak çalışmasını sağlamak adına, uyulması gereken kuralları ve gereksinimleri ortaya koyan ve dünya genelinde birçok ülkede kabul görmekte olan en yaygın küresel standart “IEC 60364 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Standardı”dır. Bu yazıda IEC 60364 hakkında genel bir bakış sunulmaya çalışılacaktır.

Öncelikle, kısaca IEC hakkında genel olarak bir bilgi vermemiz gerekirse, “IEC”, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (International Electrotechnical Commision) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. IEC organizasyonu, elektrik ve elektronik teknolojileri ile ilgili olarak elektroteknik ana başlığı altında standartlar oluşturmak ve yayınlamak amacıyla kurulmuş olup, yayınladığı standartlar dünya genelinde en yaygın olarak kabul gören ve kullanılan küresel bir kuruluştur. Yüz yıldan uzun bir geçmişe sahip olan bu organizasyon, 1906 yılında kurulmuş olup, genel merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunmaktadır.

IEC, küresel olarak faaliyet gösteren üç kardeş kuruluştan biridir diyebiliriz. Bunlar;

 • IEC (International Electrotechnical Commission)- Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
 • ISO (International Organization for Standardization)- Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • ITU (International Telecommunication Union)- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği

Bu kuruluşlar, yayınladıkları standartlarda çelişkili durumlar oluşturmamak adına, standardizasyon çalışmaları esnasında sürekli olarak karşılıklı iş birliği yapmaktadırlar.

Avrupa’ya bakacak olursak, bu anlamda Avrupa’da faaliyet gösteren yine üç temel kuruluş bulunmaktadır. Yukarda bahsi geçen küresel organizasyonların Avrupa’daki birer aynası niteliğinde olan bu kuruluşlar;

 • CENELEC (Committee for Electrotechnical Standardization)- Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komisyonu
 • CEN (Committee for Standardization)- Avrupa Standardizasyon Komisyonu
 • ETSI (European Telecommunications Standards Institute)- Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü

Bu üç kuruluş, Avrupa Komisyonu tarafından tanınmış standardizasyon kuruluşlarıdır ve ESOs (European Standards Organizations) – Avrupa Standartları Organizasyonları adıyla bilinirler. 34 Avrupa ülkesinin ulusal elektroteknik komisyonlarının üyesi olduğu CENELEC’e, TSE de 2012 yılından bu yana tam üyedir.

IEC standartlarının ulusal anlamda kullanılmaya başlanması da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir süreçtir. Bu anlamda ülkelerin Ulusal Komiteleri, IEC’nin Teknik Komiteleri ile sürekli işbirliği içinde çalışmaktadır. Elektrik tesisatları konusundaki teknik komite TC64’tür ve bu komitenin çalışmaları elektrik sektörü olarak bizler için de oldukça önem arz etmektedir.

IEC standartlarının Avrupa’da ulusal seviyede uygulamaya geçirilmesi süreçlerine bakıldığında, bu anlamda ürün standartları ile tesisat standartları arasında bazı farklar olduğunu görürüz.

Ürün standartlarına bakacak olursak, IEC tarafından oluşturulan bir ürün standardı (örneğin IEC 60947-2), CENELEC tarafından birebir aynı olarak veya bazı düzeltmeler ile kabul edilip yayınlanabilir. Bir ürün standardı CENELEC tarafından aynı veya düzeltme ile kabul edildikten sonra Avrupa Normu niteliği kazanır (örneğin EN 60947-2). Bunun sonrasında ise, Avrupa Birliğine üye ülkeler, belirli bir süre içerisinde bu standartları ulusal seviyede aynı şekliyle yürürlüğe geçirmek durumundadırlar.

Ürün üreticileri tarafından ürünler üzerinde yapılan “CE işaretlemesi” ve beraberinde düzenlenen “uygunluk deklarasyonu”, bu ürünlerin ilgili EN standartlarına ve Alçak Gerilim Direktiflerine uygun olarak üretildiklerini gösterir. Tekrar edecek olursak, bu deklarasyon üreticiler tarafından yapılır ve Avrupa Birliği yönetmelikleri nezdinde bağlayıcıdır.

Tesisat standartlarının uygulanma sürecinde ise ürün standartlarına göre farklılıklar vardır. Bunun temel nedeni, ülkelerin ulusal seviyedeki gereksinimleri, ihtiyaçları ve alışkanlıkları arasındaki bazı farklılıklardır. Bu anlamada, IEC tarafından yayınlanan tesisat standartları (örneğin IEC 60364-4-41), önce CENELEC tarafından, üye ülkelerin ulusal seviyedeki gereksinimleri dikkate alınarak harmonize edilir ve harmonize belge adı altında yayınlanır (örneğin HD 60364-4-41). Bundan sonra da bu harmonize standartlar, ülkeler tarafından kendi gereksinimlerine uygun şekilde ulusal seviyede hayata geçirilir. Açıkçası bu konudaki süreç, ürün standartları sürecine göre daha karmaşık olmakla birlikte, bu anlamda ulusal komitelerin de katılımı ile iyileştirme çalışmaları devam etmektedir ve her geçen gün daha fazla sayıda üye ülke, harmonize standartları ulusal seviyede birebir aynı şekliyle uygulamaktadır.

Elektrik tesisatları ile ilgili IEC 60364 standardına geçmeden önce, elektrik tesisatının bir ürün olmadığını, aksine “birçok ürünün, farklı ortam koşullarında ve ihtiyaçlara bağlı olarak farklı yöntemlerle birbirine bağlanmak suretiyle bir araya getirilmesi” olduğunun altını çizmek gerekir. Elektrik tesisat standartları, içerisinde kullanılan tüm ürün ve bileşenlerin, mevcut ortam koşulları altında doğru ve güvenli bir şekilde kombine edilip edilmediği ile ilgilidir.

IEC 60364 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları standardı, aslında birbiri ile ilintili 32 farklı dokümanın oluşturduğu bir standartlar grubudur ve ülkelerin ulusal gereksinimlerine adapte edilebilir şekilde esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Temelde güvenlik gereksinimleri ön planda olacak şekilde, aynı zamanda elektrik tesisatının doğru ve verimli bir şekilde işletilmesi ile ilgili gereksinimler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu standardın uygulama alanı, 1000 V AC veya 1500 V DC’ye kadar olan sabit alçak gerilim elektrik tesisatlarıdır. Bu standart, elektrik dağıtım şebekeleri açısından temel teşkil edebilecek nitelikte olup, bu alanda da kısmen kullanılmakla birlikte, dağıtım şebekeleri için her ülkenin farklı standartları ve mevzuatları bulunmaktadır.

IEC 60364 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları standardı, temelde aşağıdaki bölümleri içerir;

 • Bölüm 1: Temel prensipler, genel karakteristiklerin değerlendirilmesi, tanımlar
 • Bölüm 4: Güvenlik için koruma
 • Bölüm 5: Elektriksel ekipmanların seçimi ve montajı
 • Bölüm 6: Doğrulama
 • Bölüm 7: Özel tesisatlar ve lokasyonlar için gereksinimler
 • Bölüm 8: Enerji verimliliği

Belki akıllarda soru oluşturabilecek bir detay; neden Bölüm 2 ve 3’ün olmadığı yönünde olabilir. Aslında, önceleri var olan bu bölümlerden Bölüm 2, kısmen Bölüm 1 ve yine başka bir standart olan IEC 60050 Uluslararası Elektroteknik Sözlüğü (ki bu standart aslında, “Electropedia” adıyla IEC tarafından yayınlanmakta olan çevrim içi bir teknik sözlüktür) tarafından kapsanmakta olduğu için ve yine Bölüm 3, Bölüm 1 ve 5’e aktarıldığı için iptal edilmişlerdir. Bu noktada, Electropedia sözlüğüne değinmekte fayda var. Bu kapsamlı kaynak, şu anda içlerinde Arapça, Çince ve Sırpçanın da olduğu 14 farklı dilde çevrim içi olarak yayınlanmakta olmakla birlikte (www.electropedia.org), maalesef bu diller arasında Türkçe mevcut değildir. Bu anlamda Elektrik Tesisat Portalı’nın, böyle bir girişime öncü olabilecek yetkinliğe sahip olduğu düşüncesinde olduğumu da ifade etmek isterim.

Standardın temel ve alt bölümlerinin detayı aşağıdaki tabloda açık bir şekilde görülebilir;

bolum.png

Buna ek olarak, elektrik tesisatlarının tasarımında ihtiyaç duyulan, ya da bir başka deyişle dikkate alınması gereken konuların, aşağıdaki gibi bir akış şemasında 1 ila 10 arasında aşamalar halinde gösterildiği düşünülürse, her bir konuya/aşamaya karşılık gelen ilgili IEC 60364 bölüm ve madde numarası, yine aşağıdaki tabloda görülebilir.

asama.png

Buradan da anlaşılacağı üzere IEC 60364 standardı, elektrik tesisat tasarımında ihtiyaç duyulan bilgilere paralel olarak hazırlanmış, tasarım ve uygulama ile ilgili gereksinimleri açık ve anlaşılır bir düzende kullanıcılara sunmaktadır.

IEC 60364-1; “Temel prensipler, genel karakteristiklerin değerlendirilmesi, tanımlar” başlığı altında, nispeten kısa bir içeriğe sahip bir bölüm olmakla birlikte, IEC 60364 standardının diğer bölümleri için temel teşkil edecek prensipleri, değerlendirmeleri ve tanımlamaları içeren çok önemli bir bölümdür. Bu bölüm, elektrik tesisatlarının tasarımı, montajı ve doğrulaması ile ilgili sorumlulukları, kimin hangi sorumluluğa sahip olduğu, neler yapılması gerektiği konularında temel kuralları belirler. Bu kurallar, elektrik tesisatlarının makul kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek tehlike ve hasarlara karşı kişilerin, canlıların ve malların güvenliğini sağlamayı ve aynı zamanda tesisatların, işlevlerini gerektiği gibi yerine getirecek şekilde düzgün çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. TT, TN, IT şebeke sistemlerinin tanımları da bu bölümde yapılmaktadır.

IEC 60364-2; “Terimler” başlığı altında, IEC 60364 içeriğinde elektrik tesisatları ile ilgili olarak kullanılmakta olan terimleri ve açıklamalarını içeren bir bölüm olarak yayınlanmış idi, ancak bir önceki yazıda da bahsetmiş olduğum gibi, bu bölümün içeriği kısmen IEC 60364-1’e ve genel olarak da “IEC 60050 Uluslararası Elektroteknik Sözlüğü” standardının kapsamına dahil edildiği için iptal edilmiş durumdadır. IEC tarafından bir standart dokümanı olarak yayınlanan IEC 60050 standardının içeriği, aynı zamanda “Electropedia” adı altında internette çevrin içi olarak yayınlanmaktadır. IEC 60050’nin elektronik bir türevi olan Electropedia, İngilizce ve Fransızca dillerinde kullanılan 22.000‘den fazla terminolojik bilgi içeren ve aynı zamanda Almanca, Arapça, Çekçe, Çince, Fince, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Norveççe, Portekizce, Rusça, Sırpça ve Slovence dillerine tercüme edilmiş teknik bir terimler sözlüğüdür (www.electropedia.org).

IEC 60364-4; “Güvenlik için koruma” başlığı altında, elektrik tesisatlarında can ve mal güvenliğine dair kuralları ve gereksinimleri belirler, ki bu anlamda belki de bu standardın en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölüm aşağıdaki alt bölümleri içerir;

 • IEC 60364-4-41: Elektrik çarpmasına karşı koruma
 • IEC 60364-4-42: Isıl etkilere karşı koruma
 • IEC 60364-4-43: Aşırı akıma karşı koruma
 • IEC 60364-4-44: Gerilim bozuklukları ve elektromanyetik bozukluklara karşı koruma

IEC 60364-4-41 “Elektrik çarpmasına karşı koruma” standardı, aslında elektrik çarpmasına karşı koruma konusundaki temel prensipleri ve gereksinimleri, herhangi bir gerilim veya akım büyüklüğü, ya da akım tipi sınırlaması olmaksızın ele alan IEC 61140 standardını temel alan, ancak bu konuyu alçak gerilim elektrik tesisatları özelinde değerlendiren standarttır. Bu standart, elektrik tesisatlarında temel koruma (doğrudan temasa karşı koruma) and hata koruması (dolaylı temasa karşı koruma) kavramları doğrultusunda insanların ve diğer canlıların elektrik çarpmasına karşı korumasına ilişkin temel gereksinimleri belirler. Standart bu anlamda, TN, TT ve IT sistemlerde kaynaktan otomatik olarak ayırma, çift veya güçlendirilmiş yalıtım, elektriksel ayırma, güvenli çok düşük gerilim (SELV) ve korumalı çok düşük gerilim (PELV) devreleri ve son olarak artık akım koruma cihazlarını ele alan ek koruma konularındaki gereksinimleri ortaya koyar.

IEC 60364-4-42 “Isıl etkilere karşı koruma” standardı, adından da anlaşılacağı üzere, elektrik tesisatlarında oluşabilecek ve yangın veya yanık riski yaratabilecek ısıl etkilere karşı koruma gereksinimlerini belirler. Bu anlamda, belirli yangın riskleri barındıran yerlerdeki önlemler, yanıklara karşı koruma ve aşırı ısınmaya karşı koruma konularını ele alır. Ayrıca, bu standardın ekler bölümünde, şu anda Avrupa’da kullanımı gittikçe yaygınlaşan ve elektriğin ısıl etkisi sonucunda ortaya çıkan yangın riskine örnek teşkil edebilecek en önemli nedenlerden biri olan elektrik tesisatlarındaki seri ve paralel arklara karşı koruma sağlayan “Ark Hatası Algılama Cihazları (AFDD)” hakkında bilgilendirme yer almaktadır.

IEC 60364-4-43 “Aşırı akıma karşı koruma” standardı, 4.üncü bölüm içerisinde yer alan en kapsamlı bölüm olup, elektrik tesisatlarında kullanılan canlı iletkenlerin aşırı akımların etkilerine karşı korunması ile ilgili gereksinimleri belirler. Bu standart, aşırı yük veya kısa devre durumlarında, faz ve nötr iletkenlerinin bir veya birden fazla koruma cihazı kullanılarak kaynaktan nasıl otomatik olarak ayrılması gerektiğini tanımlar. Bu anlamda, elektrik tesisatlarında koruma cihazlarının konumlandırılması, karakteristikleri, birbirleri arasındaki koordinasyon ve hangi koşullarda kullanımlarının ihmal edilebileceği konularını ele alır.

IEC 60364-4-44 “Gerilim bozuklukları ve elektromanyetik bozukluklara karşı koruma” standardı, farklı nedenlerden kaynaklanan gerilim bozuklukları ve elektromanyetik bozukluklara karşı elektrik tesisatlarının güvenliğini sağlamak için gereksinimleri ve kuralları belirler. Her ne kadar, bu bozuklukların elektrik tesisatlarına iletilmesine neden olabilecek olsalar dahi bu standart, enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerine uygulanmamaktadır. Bu standart, alçak gerilim tesisatlarının, yüksek gerilim sistemlerindeki toprak hatalarından ve alçak gerilim sistemlerindeki hatalardan dolayı oluşabilecek süreli geçici aşırı gerilimlere karşı korunması, anahtarlama işlemlerinden veya atmosferik olaylardan dolayı oluşabilecek anlık geçici aşırı gerilimlere karşı korunması, elektromanyetik etkilere karşı korunması ve yine düşük gerilime karşı korunması konularını ele alır. Bu anlamda, özellikle darbe gerilim koruma cihazlarının (SPD) seçimi ile ilgili olarak, atmosferik etkiler ve risk değerlendirme yöntemleri, donanımın darbe dayanım gerilimi ve aşırı gerilim kategorileri gibi tanımlamalar bu standart içeriğinde yer almaktadır. Ayrıca elektromanyetik bozunumların (EMI) azaltılması ile ilgili önlemler, topraklama ve eş potansiyel kuşaklama, devrelerin ayrıştırılması ve kablo yönetim sistemleri konuları da bu standart içeriğinde ele alınmaktadır.

IEC 60364-5; “Elektriksel donanımın seçimi ve montajı” başlığı altında, elektrik tesisatlarında kullanılan bileşenlerin seçimi ve montajı ile ilgili gereksinimleri belirler. Bu bölüm aşağıdaki alt bölümleri içerir;

 • IEC 60364-4-51: Genel hükümler
 • IEC 60364-4-52: Kablolama sistemleri
 • IEC 60364-4-53: Koruma, anahtarlama ve kontrol cihazları
 • IEC 60364-4-54: Topraklama tesisatı, koruma iletkenleri
 • IEC 60364-4-55: Diğer elektriksel donanım
 • IEC 60364-4-56: Güvenlik (acil durum) hizmetleri

IEC 60364-4-51 “Genel hükümler” standardı, güvenlik için koruma önlemleri ile ilgili olarak donanımın ürün standartlarına göre uygunluğu, tesisatın amaçlanan kullanımına uygun çalışması ile ilgili gereksinimler, öngörülen çalışma koşulları ve dış etkenler ile ilgili gereksinimler konularındaki genel kuralları belirler. Yine kablolama sisteminde kullanılması gereken renk kodlamaları ve tek hat şeması gibi tanımlamalar da bu bölümde yer alır.

IEC 60364-4-52 “Kablolama sistemleri” standardı, elektrik tesisatlarında kullanılan kablolama sistemlerinin seçimi ve montajı ile ilgili gereksinimleri belirler. Kablolama sistemlerinin tipleri, harici etkenlere göre kablolama sistemlerinin seçimi ve montaj şekli, iletkenlerin akım taşıma kapasiteleri, iletkenler kesitleri, maksimum gerilim düşümü, elektriksel bağlantılar ve yangın yayılımının sınırlandırılması konularını bu standart ele alır. Elektrik tesisatlarının boyutlandırılması açısından büyük önem taşıyan bir standarttır.

5.inci bölüm içerisinde yer alan en kapsamlı bölüm olan IEC 60364-4-53 “Koruma, anahtarlama ve kontrol cihazları” standardı, ayırma, anahtarlama, kontrol ve izleme cihazlarının yanı sıra, güvenlik için koruma sağlayan cihazların seçimi ve montajı ile ilgili gereksinimleri belirler. Bu önemli standart, aşırı akım koruma cihazları (OCPD), artık akım koruma cihazları (RCD), yalıtım izleme cihazları (IMD) gibi dolaylı temasa karşı kaynaktan otomatik ayırma yaparak koruma sağlayan cihazlar; ark hatası algılama cihazları (AFDD) gibi ısıl etkilere karşı koruma sağlayan cihazlar; aşırı yük ve kısa devre gibi aşırı akıma karşı koruması yapan cihazlar; darbe gerilim koruma cihazları (SPD) gibi aşırı gerilime karşı koruma sağlayan cihazlar ile ilgili seçim ve montaj gereksinimlerinin yanı sıra bu cihazların birbirleri ile olan koordinasyonu konularını ele alır. Ayrıca bu standart, koruma cihazlarının yanı sıra, ayırma, anahtarlama, acil durum anahtarlaması, fonksiyonel anahtarlama (kontrol) ve izleme cihazlarının da seçim ve montaj gereksinimlerine değinmektedir.

IEC 60364-4-54 “Topraklama tesisatı, koruma iletkenleri” standardı, elektrik tesisatlarının güvenliği açısından oldukça önemli başka bir standart olup, elektrik tesisatlarında topraklama ve koruma iletkenleri ile ilgili gereksinimleri ve kuralları belirler. Topraklama direncinin hesaplanması, topraklama elektrodunun kesidi ve kaplama kalınlığı, ana topraklama terminali, minimum koruma iletken kesidi, koruma iletkeni tipleri ve koruma kuşaklaması ile ilgili konular bu standart içerisinde ele alınır.

IEC 60364-4-55 “Diğer elektriksel donanım” standardı, jeneratör ve aydınlatma donanımının seçimi ve montajı ile ilgili gereksinimleri belirler. Bu standart içeriğinde, alçak gerilim jeneratör setleri ile ilgili koruma önlemleri, dolaylı temasa karşı hata koruması, aşırı akım koruması, jeneratör setlerinin şebekeye alternatif olarak veya şebeke ile paralel çalışması durumundaki gereksinimler; armatürler ve aydınlatma tesisatları ile ilgili genel gereksinimler, ısıl etkilere karşı koruma, kablolama sistemleri, bağımsız aydınlatma kontrol donanımları, elektrik çarpmasına karşı koruma gibi konular ele alınmaktadır.

IEC 60364-4-56 “Güvenlik (acil durum) hizmetleri” standardı, acil durum güvenlik hizmetleri ile ilgili genel gereksinimleri ve acil durum hizmetleri için elektrik besleme sistemlerinin seçimi ve montajı konusundaki gereksinimleri belirler. Bu standart içeriğinde, güvenlik hizmetleri için elektrik besleme kaynakları ve devreleri, kablolama sistemleri, acil aydınlatma ve yangın güvenlik uygulamaları konuları ele alınmaktadır. Yedek besleme sistemleri bu bölümün kapsamına girmez. Yine bu standart, tehlikeli ortamlardaki elektrik tesisat uygulamaları için geçerli değildir.

IEC 60364-6; “Doğrulama” başlığı altında, elektrik tesisatlarının montajını takiben, tesisatın standartlara ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğunun doğrulanması ilgili kuralları ve gereksinimleri belirler. Bu standartta, montajı tamamlanan tesisatlar için yapılması gereken ilk doğrulama ve periyodik doğrulama süreçlerindeki denetleme, test ve raporlama işlemleri ve periyodik doğrulamaların sıklığı konuları ele alınır.

IEC 60364-7; “Özel tesisatlar ve alanlar için gereksinimler” başlığı altında, bölümler halinde yayınlanan bu standartlar grubu, özel uygulamalar için elektrik tesisatları ile ilgili gereksinimleri belirler. Bu grup altındaki bölümler şunlardır;

 • IEC 60364-7-701      Banyo veya duş içeren alanlar
 • IEC 60364-7-702      Yüzme havuzları ve çeşmeler
 • IEC 60364-7-703      Sauna ısıtıcısı içeren odalar veya kabinler
 • IEC 60364-7-704      İnşaat ve yıkım şantiye tesisatları
 • IEC 60364-7-705      Tarım ve sera tesisleri
 • IEC 60364-7-706      Kısıtlı hareket imkanı bulunan iletken alanlar
 • IEC 60364-7-708      Karavan ve kamp parkları ve benzer alanlar
 • IEC 60364-7-709      Yat limanları ve benzer alanlar
 • IEC 60364-7-710      Tıbbi mekanlar
 • IEC 60364-7-711      Sergiler, fuarlar ve standlar
 • IEC 60364-7-712      Fotovoltaik (PV) güç besleme sistemleri
 • IEC 60364-7-713      Mobilyalar
 • IEC 60364-7-714      Harici aydınlatma tesisatları
 • IEC 60364-7-715      Aşırı düşük gerilimli aydınlatma tesisatları
 • IEC 60364-7-717      Mobil veya taşınabilir üniteler
 • IEC 60364-7-718      Ortak tesisler ve işyerleri
 • IEC 60364-7-721      Karavan içi elektrik tesisatları
 • IEC 60364-7-729      Körüklü yolların çalıştırılması ve bakımı
 • IEC 60364-7-740      Fuar alanları, eğlence parkları ve sirklerdeki geçici elektrik tesisatları
 • IEC 60364-7-753      Isıtıcı kablolar ve gömülü ısıtma sistemleri

Son olarak IEC 60364 standardının 8.inci bölümü ise, “IEC 60364-8-1 Enerji verimliliği” ve “IEC 60364-8-2 Üreten tüketicilerin alçak gerilim elektrik tesisatları” başlıkları altında, yerel üretim ve enerji depolama da dahil olmak üzere, elektrik enerjisinin kullanımını optimize etmeye ve hem tesisin mevcut ya da gelecekteki elektrik enerjisi ihtiyaçlarını, hem de kamu şebekesinin enerji talebini karşılamaya yönelik olarak, alçak gerilim elektrik tesisatlarının tasarımı, montajı ve doğrulanması için ek gereksinimler, önlemler ve öneriler sağlar.

Özet olarak, IEC 60364 Elektrik Tesisatları Standardı, alçak gerilim elektrik tesisatlarının tasarlanması aşamasında kullanılması gereken karmaşık prosedürleri belirli bir düzen içerisinde barındıran, elektrik tesisatlarının güvenli ve verimli bir şekilde, kullanım amacına uygun işlevselliğe sahip olarak çalışması için gerekli tasarım, montaj ve doğrulama gereksinimlerini açık bir şekilde ortaya koyan bir standartlar grubudur.

Author: Mustafa Fazlıoğlu

Mustafa FAZLIOĞLU;1990 yılı İ.T.Ü Elektrik Mühendisliği Mezunu. Mustafa FAZLIOĞLU 1990 yılından beridir Elektrik Mühendisliğinin yanısıra Teknik Medya’da faaliyet göstermektedir. www.elektrikhaber.com , www.mustafafazlioglu.com.tr, www.guneshaber.net, www.otomasyonhaber.net haber portalları bir Mustafa Fazlıoğlu yapımıdır......